108 Names of Lord Hanuman

24
108 Names of Lord Hanuman
108 Names of Lord Hanuman

108 Names of Lord Hanuman

S.NHanuman Ji NamesName Mantra
1AnjaneyaOm Anjaneyaya Namah।
2MahaviraOm Mahaviraya Namah।
3HanumantaOm Hanumate Namah।
4MarutatmajaOm Marutatmajaya Namah।
5TatvagyanapradaOm Tatvajnanapradaya Namah।
6Sitadevi MudrapradayakaOm Sitadevimudrapradayakaya Namah।
7AshokavanakachhetreOm Ashokavanakachchhetre Namah।
8SarvamayavibhanjanaOm Sarvamayavibhanjanaya Namah।
9Sarvabandha VimoktreOm Sarvabandhavimoktre Namah।
10RakshovidhwansakarakaOm Rakshovidhwansakarakaya Namah।
11ParavidhyapariharaOm Paravidya Pariharaya Namah।
12Parashaurya VinashanaOm Parashaurya Vinashanaya Namah।
13Paramantra NirakartreOm Paramantra Nirakartre Namah।
14Parayantra PrabhedakaOm Parayantra Prabhedakaya Namah।
15Sarvagraha VinashiOm Sarvagraha Vinashine Namah।
16BheemasenasahayakrutheOm Bhimasena Sahayakrithe Namah।
17SarvadukhaharaOm Sarvadukha Haraya Namah।
18SarvalolkacharineOm Sarvalokacharine Namah।
19ManojavayaOm Manojavaya Namah।
20Parijata DrumoolasthaOm Parijata Drumulasthaya Namah।
21Sarvamantra SwaroopavateOm Sarvamantra Swarupavate Namah।
22Sarvatantra SwaroopineOm Sarvatantra Swarupine Namah।
23SarvayantratmakaOm Sarvayantratmakaya Namah।
24KapeeshwaraOm Kapishwaraya Namah।
25MahakayaOm Mahakayaya Namah।
26SarvarogaharaOm Sarvarogaharaya Namah।
27PrabhaveOm Prabhave Namah।
28BalasiddhikaraOm Bala Siddhikaraya Namah।
29Sarvavidya SampattipradayakaOm Sarvavidya Sampattipradayakaya Namah।
30KapisenanayakaOm Kapisenanayakaya Namah।
31Bhavishyath ChaturananaOm Bhavishyathchaturananaya Namah।
32KumarabrahmachariOm Kumara Brahmacharine Namah।
33Ratnakundala DeeptimateOm Ratnakundala Diptimate Namah।
34Chanchaladwala sannaddha-lambamaana shikhojwalaOm Chanchaladwala Sannaddhalambamana Shikhojwala Namah।
35Gandharvavidya TatvangnaOm Gandharva Vidyatatvajnaya Namah।
36Mahabala ParakramaOm Mahabala Parakramaya Namah।
37KaragrahavimoktreOm Karagraha Vimoktre Namah।
38ShrunkhalabandhamochakaOm Shrinkhala Bandhamochakaya Namah।
39SagarotharakaOm Sagarottarakaya Namah।
40PragnyaOm Prajnaya Namah।
41RamadutaOm Ramadutaya Namah।
42PratapavateOm Pratapavate Namah।
43VanaraOm Vanaraya Namah।
44KesarisutaOm Kesarisutaya Namah।
45Sitashoka NivarakaOm Sitashoka Nivarakaya Namah।
46AnjanagarbhasambhootaOm Anjanagarbha Sambhutaya Namah।
47Balarka SadrashananaOm Balarkasadrashananaya Namah।
48VibheeshanapriyakaraOm Vibhishana Priyakaraya Namah।
49DashagreevakulantakaOm Dashagriva Kulantakaya Namah।
50LakshmanapranadatreOm Lakshmanapranadatre Namah।
51VajrakayaOm Vajrakayaya Namah।
52MahadyutaOm Mahadyuthaye Namah।
53ChiranjeeviniOm Chiranjivine Namah।
54RamabhaktaOm Ramabhaktaya Namah।
55Daityakarya VighatakaOm Daityakarya Vighatakaya Namah।
56AkshahantreOm Akshahantre Namah।
57KanchanabhaOm Kanchanabhaya Namah।
58PanchavaktraOm Panchavaktraya Namah।
59MahatapasiOm Mahatapase Namah।
60LankineebhanjanaOm Lankini Bhanjanaya Namah।
61ShrimateOm Shrimate Namah।
62Simhikaprana BhanjanaOm Simhikaprana Bhanjanaya Namah।
63Gandhamadana ShailasthaOm Gandhamadana Shailasthaya Namah।
64LankapuravidahakaOm Lankapura Vidayakaya Namah।
65Sugreeva SachivaOm Sugriva Sachivaya Namah।
66DheeraOm Dhiraya Namah।
67ShooraOm Shuraya Namah।
68DaityakulantakaOm Daityakulantakaya Namah।
69SurarchitaOm Surarchitaya Namah।
70MahatejasaOm Mahatejase Namah।
71RamachudamanipradaOm Ramachudamanipradayakaya Namah।
72KamaroopineOm Kamarupine Namah।
73PingalakshaOm Pingalakshaya Namah।
74VardhimainakapujitaOm Vardhimainaka Pujitaya Namah।
75Kabalikruta Martanda-MandalayaOm Kabalikrita Martandamandalaya Namah।
76VijitendriyaOm Vijitendriyaya Namah।
77Ramasugreeva SandhatreOm Ramasugriva Sandhatre Namah।
78MaharavanamardanaOm Maharavana Mardhanaya Namah।
79SphatikabhaOm Sphatikabhaya Namah।
80VagadheeshaOm Vagadhishaya Namah।
81Navavyakruta PanditaOm Navavyakritapanditaya Namah।
82ChaturbahaveOm Chaturbahave Namah।
83DeenabandhurayaOm Dinabandhuraya Namah।
84MahatmaneOm Mayatmane Namah।
85BhakthavatsalaOm Bhaktavatsalaya Namah।
86SanjeevananagahatreOm Sanjivananagayartha Namah।
87ShuchayeOm Suchaye Namah।
88VagmineOm Vagmine Namah।
89DridhavrataOm Dridhavrataya Namah।
90Kalanemi PramathanaOm Kalanemi Pramathanaya Namah।
91HarimarkatamarkataOm Harimarkata Markataya Namah।
92DantaOm Dantaya Namah।
93ShantaOm Shantaya Namah।
94PrasannatmaneOm Prasannatmane Namah।
95ShatakanttamadapahateOm Shatakantamudapahartre Namah।
96YogiOm Yogine Namah।
97RamakathalolayaOm Ramakatha Lolaya Namah।
98Sitanveshana PanditaOm Sitanveshana Panditaya Namah।
99VajradranushtaOm Vajradranushtaya Namah।
100VajranakhaOm Vajranakhaya Namah।
101Rudraveerya SamudbhavaOm Rudra Virya Samudbhavaya Namah।
102Indrajit Prahitamoghabrahmastra VinivarakaOm Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namah।
103ParthadhwajagrasamvasineOm Partha Dhwajagrasamvasine Namah।
104SharapanjarabhedakaOm Sharapanjara Bhedakaya Namah।
105DashabahaveOm Dashabahave Namah।
106LokapujyaOm Lokapujyaya Namah।
107Jambavatpreeti VardhanaOm Jambavatpritivardhanaya Namah।
108SitaramapadasevaOm Sitasameta Shriramapada sevadurandharaya Namah।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here